زندگی خواهم کرد

دعای آرامش

دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۹

خداوندا

آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنجه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم

 و بینشی که تفاوت این دو را بدانم

آمین

+ساعت نويسنده Malihe |